ඔනන මන බලනන ඕන කවව යලව ඔකකටම ආසය ද මග වයෆ ග තල දක කර කටට ගනන ආසයල කමනට ඕනඔනන මන බලනන ඕන කවව යලව ඔකකටම ආසය ද මග වයෆ ග තල දක කර කටට ගනන ආසයල කමනට ඕන
ඔනන මන බලනන ඕන කවව යලව ඔකකටම ආසය ද මග වයෆ ග තල දක කර කටට ගනන ආසයල කමනට ඕන
ඔනන මන බලනන ඕන කවව යලව ඔකකටම ආසය ද මග වයෆ ග තල දක කර කටට ගනන ආසයල කමනට ඕන
ඔනන මන බලනන ඕන කවව යලව ඔකකටම ආසය ද මග වයෆ ග තල දක කර කටට ගනන ආසයල කමනට ඕන
ඔනන මන බලනන ඕන කවව යලව ඔකකටම ආසය ද මග වයෆ ග තල දක කර කටට ගනන ආසයල කමනට ඕන
ඔනන මන බලනන ඕන කවව යලව ඔකකටම ආසය ද මග වයෆ ග තල දක කර කටට ගනන ආසයල කමනට ඕන